top of page
John Bellis b.jpg
John Bellis

Ar adegau o lonyddwch, gallaf ddwyn i gof rai golygfeydd o fy mhlentyndod a roddodd ymdeimlad o berthyn i le arbennig i mi. Adeiladwyd y tai yn fy mhentref o frics coch trwchus, ac roedd gan lawer ohonynt baneli addurniadol patrymog rhywle ar y ffasâd. Roedd yr aer, a oedd weithiau'n ffres o Fynydd Rhiwabon, yn aml yn cludo'r gweddillion o danau glo domestig a oedd yn llosgi'n barhaus. Yr wyf yn cofio, hefyd, y rhwydwaith o gysylltiadau rheilffordd a ymdoddodd i’r hanner dwsin o weithfeydd brics lleol a ddefnyddiodd y dyddodion clai, a oedd i’w gweld yn aml yn brigo ochr yn ochr â gwythiennau glo. Yn ddiweddarach mewn bywyd, a minnau eisoes wedi cael fy swyno gan daflu potiau, dywedwyd wrthyf fod ewythr i mi wedi gweithio yn un o grochendai Bwcle.

 

Cynhaliwyd fy addysg grochenwaith ffurfiol mewn coleg hyfforddi athrawon ac yn y cwrs crochenwaith stiwdio yn Ysgol Gelf Epsom. Gweithiais hefyd fel cynorthwyydd gyda dau o grochenwyr o Lundain. Yn ddiweddarach sefydlais fy stiwdio fy hun ac adeiladu odynau yn Surrey a Dorset.

 

Ar ôl dychwelyd i fyw yng Nghymru, ac ar ôl dilyn llwybr gyrfa gwahanol ers blynyddoedd lawer, rwyf wedi gallu sefydlu gweithdy yng nghefn gwlad eto. Mae'r cleiau dwi'n eu defnyddio yn dod o Ddyfnaint a Chernyw, rhai ohonyn nhw wedi'u prosesu yn Stoke-on-Trent. Pennir ffurf a siâp y gwaith i raddau helaeth gan swyddogaeth, ond fe'u hysbrydolwyd gan lestri canoloesol, y traddodiad Leach, ac arwyr ac arwresau serameg Prydain yn yr ugeinfed ganrif, a chrochenwyr gwledig o lawer o wledydd. Mae'r potiau'n cael eu taflu gan olwynion i raddau helaeth a'u tanio mewn odynau gan ddefnyddio nwy neu bren. Rwy'n mwynhau profi pren lleol a phlanhigion lludw i asesu eu haddasrwydd fel cynhwysion gwydredd. Mae'r odynau rwy'n eu defnyddio wedi'u hadeiladu o frics tân caled a meddal gan ddefnyddio dyluniadau a ddarluniwyd yn y llyfrau adeiladu odynau niferus sydd bellach ar gael, diolch i grochenwyr sydd wedi bod yn barod i rannu eu gwybodaeth a'u profiad.

bottom of page